MTB Center Austerlitz
voor een flowy mountainbike beleving

Huurvoorwaarden

Voor het huren van onze fietsen hebben wij voorwaarden opgesteld. U kunt deze downloaden of helemaal lezen op deze pagina.

Huurvoorwaarden Mountainbikes THE CYCLING EXPERT

  1. Algemeen

1.1 Deze huurvoorwaarden hebben betrekking op de losse verhuur van mountainbikes door The Cycling Expert, Van Wassenaerstraat 17 3971 VL Driebergen-Rijsenburg, hierna te noemen The Cycling Expert.

1.2 Onder de door The Cycling Expert verhuurde mountainbikes wordt mede verstaan alle toebehoren, waaronder helm, vignet eventuele andere accessoires, hierna te noemen het verhuurde.

  1. Betaling en prijzen

2.1 Het huurtarief dient voor aanvang van de huurperiode per pin of contant voldaan te worden, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen.

2.2 De prijzen worden gepubliceerd op de website van The Cycling Expert en Ouwekamp ons eetcafe Austerlitz en zijn inclusief BTW.

  1. Levering en terugbezorging

3.1. Huurder dient bij levering van het verhuurde een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

3.2. Huurder dient het verhuurde op het adres van “ Ouwekamp ons eetcafe “ op te halen en op het in de huurovereenkomst bepaalde tijdstip bij “Ouwekamp ons eetcafe “terug te brengen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3. Vroegtijdig terugbezorgen van het verhuurde geef geen recht op terugbetaling van de huur.

3.4. Bij te late terug bezorging wordt aan huurder aanvullende huur van € 10,00 per uur per verhuurde in rekening gebracht.

  1. Staat en controle verhuurde

4.1. Huurder verklaart het verhuurde in goede staat te hebben ontvangen. The Cycling Expert wordt dus geacht het verhuurde in goede staat te hebben afgeleverd.

4.2. Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, het verhuurde op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient huurder dit terstond bij “ Ouwkamp ons eetcafe” te melden en vast te laten leggen.

Hiervoor is een controle lijst gemaakt. 5. Verplichtingen huurder

5.1. De huurder dient het verhuurde zorgvuldig te behandelen en te gebruiken en mag geen veranderingen aan het verhuurde aanbrengen.

5.2. Het is huurder niet toegestaan om het verhuurde aan derden in gebruik te geven, waaronder begrepen wordt het in onderverhuur geven of de huurrechten geheel of gedeeltelijk over te dragen.

5.3. Het is de huurder niet toegestaan om het verhuurde zonder toezicht en/of onafgesloten achter te laten op een zodanige wijze dat er enige kans bestaat op diefstal, gebruik door derden of beschadiging door derden.

  1. Schade en gebreken

6.1. Gedurende de tijd tussen het moment dat het verhuurde door huurder is ontvangen en het moment waarop deze is terugbezorgd bij “Ouwekamp ons eetcafe “, is het risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van het verhuurde voor rekening en risico van huurder.

6.2. Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het verhuurde, alsmede diefstal van het verhuurde, terstond aan The Cycling Expert te melden.

6.3. Veranderingen en/of reparatie aan het verhuurde mogen uitsluitend door of in opdracht van The Cycling Expert worden verricht.

6.4. The Cycling Expert is gerechtigd zo nodige extra kosten voor reparatie, vervoer en berging, aangiften van vermissingen e.d. aan huurder in rekening te brengen.

6.5. In geval van schade aan het verhuurde, zal huurder de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen datum aan The Cycling Expert voldoen. Uiterlijk 2 dagen na inleveren van de MTB zal The Cycling Expert contact opnemen met huurder over de schade. Tot dat tijdstip zal de waarborgsom onder de verhuurder blijven.

  1. Aansprakelijkheid

7.1. Het (gebruik van) verhuurde is niet verzekerd tegen diefstal, beschadiging of letsel aan zijde van de huurder/deelnemer. Het huren en berijden van het verhuurde geschiedt dan ook geheel op eigen risico van de huurder/deelnemer, die voorts aansprakelijk is voor de gevolgen van diefstal, beschadiging en alle overige schade, ongeacht aard of oorzaak, waaronder schade aan het verhuurde, anders dan gebreken aan het verhuurde zelf die ten gevolge van normaal gebruik en normale slijtage kan zijn ontstaan, die in redelijkheid niet voor rekening van de huurder dient te komen. 7.2. De huurder/bestuurder dient zelf een adequate WA-verzekering en een voor de activiteit adequate ongevallenverzekering af te sluiten.

7.3. Bij diefstal, vermissing of in geval het verhuurde geheel verloren gaat ten gevolge van een ongeval of enige ander van buiten komend onheil, stelt The Cycling Expert de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het verhuurde, onverlet de verplichting tot vergoeding van bijkomende schade, waaronder huurderving.

  1. Borgsom en verrekening

8.1. Voor aanvang van vertrek is door huurder een borgsom verschuldigd, welke contant dient te worden betaald aan The Cycling Expert via “ Ouwekamp ons eetcafe”. Deze borgsom bedraagt € 50,- per verhuurde.

8.2. De betaalde borg wordt door verhuurder aan huurder terugbetaald op het moment dat het verhuurde in dezelfde staat als waarin deze werd afgeleverd tegen het einde van de verhuurperiode wordt ingeleverd.

8.3. Verhuurder is gerechtigd om ontstane schade en/of aanvullende huur wegens het te laat terugbrengen van het verhuurde, te verrekenen met de borgsom, onverminderd het recht van verhuurder om in geval deze niet toereikend is, aanvullende schadevergoeding te vorderen.

  1. Opzegging / beëindiging

9.1. De huurovereenkomst kan door The Cycling Expert met onmiddellijke ingang worden opgezegd als huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt. Huurder is dan verplicht het verhuurde terstond aan The Cycling Expert te retourneren. Indien huurder dit nalaat, heeft The Cycling Expert het recht het verhuurde terug te halen.

9.2. Wijzigingen in een overeenkomst zijn slechts dan geldig indien deze voor de verhuurder schriftelijk of per e-mail aan de huurder zijn bevestigd.

9.3. Annulering bij losse verhuur van de reservering, of minder deelnemers, tot 7 dagen voor aanvang is kosteloos. Tussen 7 dagen en 24 uur voor aanvang van de huurtermijn, heeft huurder de mogelijkheid in overleg met The Cycling Expert een nieuwe reservering te plannen of tegoedbonnen te ontvangen voor een nieuwe reservering.

9.4. Wanneer huurder besluit de overeenkomst op te zeggen binnen 24 uur voor de aanvang van de overeengekomen huurperiode, dan brengt The Cycling Expert de volledige huurkosten in rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.5. Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichtingen jegens huurder en zonder opgave van redenen te annuleren tot 2 dagen vóór aanvang van de huurtermijn. Na die periode is verhuurder gehouden tot vergoeding van de huursom, die huurder bij doorgang van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest. Verhuurder blijft echter gerechtigd om in geval te harer beoordeling de weersomstandigheden het gebruik van het verhuurde met het oog op de veiligheid van de huurder/deelnemer of de kans op schade aan het verhuurde niet verantwoord is, tot aan de aanvang van de huurovereenkomst eenzijdig te annuleren zonder enige schadeplichtigheid. Ook het tussentijds afbreken van de huurovereenkomst is om redenen als in de vorige volzin bedoeld door de verhuurder mogelijk.

  1. Toepasselijk recht en geschillenregeling

10.1 Op alle verhuur, aanbiedingen en overeenkomsten van The Cycling Expert is het Nederlands recht van toepassing.

Opgesteld en vastgesteld juni 2019